Μισθολογικά κλιμάκια και κατάταξη


ΕΞΕΛΙΞΗ/ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

.
 • Κοινοποίησε σε:

Ι. Αποσύνδεση μισθού - βαθμού

ΙΙ. Μισθολογικά κλιμάκια και κατάταξη
1. Μισθολογικά κλιμάκιά (Μ.Κ.)
2. Υπάλληλοι ΤΕ ή ΠΕ χωρίς πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ
3. Υπάλληλοι ΔΕ χωρίς πτυχίο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
4. Κατάταξη μουσικών
5. Κάτοχοι μεταπτυχιακού - διδακτορικού τίτλων σπουδών ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
6. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
7. Κατάταξη ΥΕ -ΔΕ-ΠΕ σε συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις χωρίς απαιτούμενα προσόντα
8. Μισθολογική κατάταξη υπαλλήλων ΔΕ Τεχνικών/Εργοδηγών

 1. Μισθολογική επανακατάταξη λόγω αναγνώρισης προϋπηρεσίας διανυθείσας σε διαφορετική εκπαιδευτική βαθμίδα εκείνης που ήδη ανήκει ο υπάλληλος
  10. Κατάταξη απασχολούμενου συνταξιούχου
  ΙΙΙ. Βασικός Μισθός

 


Ι. Αποσύνδεση μισθού - βαθμού
Το προσωπικό που υπάγεται  στις διατάξεις του Ν. 4354/2015 εξελίσσεται, ανεξάρτητα από το βαθμό που κάθε φορά κατέχει, σε μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.), όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 9 του νόμου αυτού. (παρ 1 άρθρο 8 Ν. 4354/2015)

Οι υπάλληλοι που ανήκουν στην ίδια κατηγορία και έχουν το ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο δικαιούνται το βασικό μισθό που αντιστοιχεί σε αυτό, ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο ανήκει η θέση τους. (παρ 2 άρθρο 8 Ν. 4354/2015)
 

ΙΙ. Μισθολογικά κλιμάκια και κατάταξη

1. Μισθολογικά κλιμάκιά (Μ.Κ.)
Τα μισθολογικά κλιμάκιά (Μ.Κ.) των υπάλληλων των κατηγοριών:

- Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) με πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ημεδαπής ή ισότιμό Σχολών αλλοδαπής,

- Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) με πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού ιδρύματος (Τ.Ε.!.) της ημεδαπής η ισότιμο Σχολών ημεδαπής ή αλλοδαπής,

- Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) και

- Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ Ε.)
ορίζονται ως εξής:

Σε δεκαεννέα (19) για τους υπαλλήλους των κατηγοριών Τ.Ε. και Π.Ε.

και σε δεκατρία (13) για τους υπαλλήλους των κατηγοριών Υ.Ε. και Δ.Ε..

Οι υπάλληλοι των κατηγοριών Τ.Ε. και Π.Ε, εξελίσσονται σε αυτό με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 19, ενώ των κατηγοριών Υ.Ε. και Δ.Ε. με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 13. (παρ 1 άρθρο 9 Ν. 4354/2015)

Ο διοριζόμενος υπάλληλος εισέρχεται στην Υπηρεσία με το εισαγωγικό μισθολογικά κλιμάκιο της κατηγορίας στην οποία ανήκει ή στο μισθολογικά κλιμάκιο, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4354/2015. (παρ 1 άρθρο 10 Ν. 4354/2015)

Όπου από ισχύουσες ειδικές διατάξεις προβλέπεται η πλήρωση της θέσης προϊσταμένου οργανικής μονάδας με απευθείας διορισμό, απόσπαση, τοποθέτηση ή διάθεση, ο διοριζόμενος στη θέση αυτή εισέρχεται στην Υπηρεσία με το μισθολογικά κλιμάκιο της οικείας κατηγορίας και κλάδου, το οποίο αντιστοιχεί στα έτη υπηρεσίας της θέσης που καταλαμβάνει, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.  (παρ 2 άρθρο 10 Ν. 4354/2015)

Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου αφορούν συγκεκριμένες περιπτώσεις πλήρωσης θέσης προϊσταμένου και όχι τη συνήθη διαδικασία που εφαρμόζεται στο σύνολο αυτών. (Υπ. Οικ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016)

Π.χ. διορισμός υπαλλήλου σε ΝΠΙΔ σε θέση διευθυντή με τριετή θητεία. Ο εν λόγω υπάλληλος θα πρέπει να καταταγεί, κατ' ελάχιστον, στο Μ.Κ. που αντιστοιχεί στα έτη που απαιτούνται για να γίνει κάποιος προϊστάμενος Διεύθυνσης, σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα. (Υπ. Οικ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016)

 1. Υπάλληλοι ΤΕ ή ΠΕ χωρίς πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ
  Υπάλληλοι των κατηγοριών Τ.Ε. ή Π.Ε. χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ,Ε.Ι.) ή Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (A.E.Ι.) αντίστοιχα, η ισότιμο με αυτά, εξελίσσονται στα Μ.Κ. της Δ,Ε. κατηγορίας με εισαγωγικό το Μ.Κ. 2 αυτής. (παρ 2 άρθρο 9 Ν. 4354/2015)

  Στις ανωτέρω κατηγορίες υπάγονται υπάλληλοι όπως οι ΤΕ Εργοδηγών, δικαστικοί υπάλληλοι κ.λ.π. Επισημαίνεται σε κάθε περίπτωση ότι σκοπός της παρούσας διάταξης είναι η κατάταξη κάθε υπαλλήλου στην κατηγορία που αντιστοιχούν τα τυπικά του προσόντα.Συνεπώς για να καταταγεί υπάλληλος στην κατηγορία Π.Ε. ή Τ.Ε. θα πρέπει απαραιτήτως να κατέχει πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) ή πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) αντίστοιχων ή ισότιμων με αυτά. (Υπ. Οικ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016

 


 1. Υπάλληλοι ΔΕ χωρίς πτυχίο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  Με τηνπαρ.1 του άρθρου δεύτερου του ν. 4405/2016, προστίθεται νέο εδάφιο στηνπαρ.2 του άρθρου 9 του Ν.4354/15από τότε που ίσχυσε, με το οποίο προβλέπεται ότι οι υπάλληλοι που ανήκουν (λόγω μετάταξης ή διορισμού) σε κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)χωρίς να έχουν απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά κατέχουν απολυτήριο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής ή τον απαιτούμενο από τις σχετικές διατάξεις χρόνο εμπειρίας, εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια (ΜΚ) της ΔΕ κατηγορίας και όχι σε αυτά της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).  (βλ. και εγγ. YΠ.ΕΣ.Δ.Α. οικ. 25030/01.08.2016)

 

Αναφορικά με την περίπτωση υπαλλήλων που προσλαμβάνονται μετά την 01-01-2016 και δεν κατέχουν απολυτήριο τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (π.χ. υπάλληλοι κλάδου ΔΕ Οδηγών με εμπειρία) το Υπ. Οικ. με το υπ’ αριθ. 2/65286/ΔΕΠ/25.09.2018 έγγραφό του επισημαίνει ότι η διάταξη της παρ.2 του άρθρου 9 του Ν.4354/15 αφορά και τους διορισθέντες στον κλάδο ΔΕ οδηγών με εμπειρίαοι οποίοι διορίστηκαν μετά την 1-1-2016 και οι οποίοι θα καταταγούν στα ΜΚ της ΔΕ κατηγορίας.

 

 1. Κατάταξη μουσικών

Α. Αυτοδίκαιη κατάταξη ΤΕ Μουσικών

 1. Εξομοίωση Μουσικών ΟΤΑ με μουσικούς Υπ.Πολιτ.Παιδ. Θρησκ.

Σύμφωνα με την περ. στ του άρθρου 33 του Ν. 4354/2015, για την κατάταξη των μουσικών στα μισθολογικά κλιμάκια του νέου νόμου διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 4325/2015. (βλ. και Υπ. Οικ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016)

 

Η παρ. 3 του άρθρου 20 του Ν.3475/2006 (Α' 146), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ. 4 εδάφιο γ' του Ν.3687/2008 (Α' 71) εφαρμόζεται και στους μουσικούς των Ο.Τ.Α. α' βαθμού και στα νομικά πρόσωπα αυτών. (παρ 8 άρθρο 26 ν. 4325/2015)

 

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Ν.4325/15 και όπως επισημαίνεται με την εγκύκλιο YΠ.ΕΣ.Δ.Α. εγκ. 27/27404/31.07.2015με τη ρύθμιση της παραγράφου 8 του άρθρου 26 και για λόγους ισονομίας εξομοιώνονται οι μουσικοί των ΟΤΑ α΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών με τους μουσικούς αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την κοινή υπαγωγή τους σε κλάδο ΤΕ Μουσικών.

 

Με την παρ. 3 του άρθρου 20 του Ν.3475/2006 (Α' 146), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ. 4 εδάφιο γ' του Ν.3687/2008 (Α' 71) συνιστάται κλάδος ΤΕ16 Μουσικής. 

ii. Προσόντα διορισμού Μουσικών ΤΕ
Προσόντα διορισμού του κλάδου Μουσικών ΤΕ, στον οποίο κατατάσσονται αυτοδικαίως και από την έναρξη ισχύος του νόμου, ήτοι στις 11.5.2015, οι μουσικοί των Ο.Τ.Α. α' βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, με πράξη του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου, είναι:

α) πτυχίο ή δίπλωμα μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή πτυχίο μουσικής ειδικότητας του άρθρου 8 παρ. 5 του Ν.2158/1993

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 5 του Ν.2158/1993 στους απόφοιτους των μουσικών λυκείων, που διέπονται από την 3345/2.9.1988 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, που κυρώθηκε με το άρθρο 16 του ν.1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α) χορηγούνται πτυχία μουσικής ειδικότητας, εφαρμοζόμενων αναλόγως των διατάξεων του βασιλικού διατάγματος της 11.11.1957 (ΦΕΚ 229 Α) "περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου Θεσ/νίκης".

Τα προσόντα των καθηγητών-εξεταστών των μουσικών μαθημάτων, η διαδικασία, οι προϋποθέσεις και η εξεταστέα ύλη για τη χορήγηση των παραπάνω πτυχίων ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων. Τα χορηγούμενα πτυχία είναι ισότιμα με τα χορηγούμενα από τα ωδεία και τις μουσικές σχολές. (παρ 5 άρθρο 8 του ν. 2158/1993)

και 

β) πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. (παρ 8 άρθρο 26 ν. 4325/2015, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 88 του Ν.4483/17)  (YΠ.ΕΣ.Δ.Α. εγκ. 27/27404/31.07.2015

Αν ο μουσικός δεν κατέχει απολυτήριο εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, προκειμένου να καταταχθεί σε θέση ΤΕ Μουσικών, απαιτείται, εκτός από το πτυχίου ή το δίπλωμα μουσικής εκπαίδευσης, και πενταετής εμπειρία στην εκτέλεση του οικείου μουσικού οργάνου, που αποδεικνύεται από βεβαίωση Αρχιμουσικού ή επικεφαλής μπάντας ή ορχήστρας. (παρ 8 άρθρο 26 ν. 4325/2015, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 94 του Ν.4604/19)

 

Με τη διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 4325/2015, αναγνωρίστηκαν πρόδηλες ιδιαιτερότητες του κλάδου των µουσικών, ως προς την κατάταξή τους στην κατηγορία ΤΕ και προβλέφθηκε ότι αναγκαίο προς τούτο προσόν είναι η κατοχή, όχι πτυχίου ανώτατου τεχνολογικού ιδρύµατος, αλλά τυπικών προσόντων που πιστοποιούν υψηλού επιπέδου µουσικές γνώσεις, καθώς αυτό αποτελεί το αντικείµενο της επαγγελµατικής τους ενασχόλησης και των υπηρεσιών που παρέχουν στους Ο.Τ.Α.. Παρά ταύτα, υπάρχουν περιπτώσεις µουσικών, που, ενώ είναι κάτοχοι των απαιτούµενων κατά την εν λόγω διάταξη τυπικών προσόντων, αποδεικνύοντας έτσι το υψηλό επίπεδο της µουσικής τους εκπαίδευσης, ενώ διαθέτουν σηµαντική επαγγελµατική εµπειρία ως µουσικοί, εντούτοις δεν διαθέτουν απολυτήριο εξατάξιου γυµνασίου ή λυκείου, µε αποτέλεσµα να διαµορφώνονται όροι άνισης µεταχείρισής αυτών, σε σχέση µε συναδέλφους τους, µε κριτήρια αλλότρια προς το κατεξοχήν αναγκαίο προσόν για τη διαµόρφωση της υπηρεσιακής τους θέσης, που είναι ο βαθµός της -πιστοποιούµενης µουσικής γνώσης και εκπαίδευσής τους και η επαγγελµατική τους εµπειρία.  Για το λόγο αυτό, με το άρθρο 94 συμπληρώνεται η παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47), όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε µε το άρθρο 88 του ν. 4483/2017 και προβλέπεται ότι αν ο µουσικός δεν κατέχει απολυτήριο εξατάξιου γυµνασίου ή λυκείου της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής, προκειµένου να καταταχθεί σε θέση ΤΕ Μουσικών, απαιτείται, εκτός από το πτυχίο ή το δίπλωµα µουσικής εκπαίδευσης, και πενταετής εµπειρία στην εκτέλεση του οικείου µουσικού οργάνου, που αποδεικνύεται από βεβαίωση Αρχιµουσικού ή επικεφαλής µπάντας ή ορχήστρας. (Αιτιολογική Έκθεση Ν.4604/19)

 

Με το άρθρο 20 παρ. 3 ν. 3475/2006, συστάθηκε, για τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο κλάδος ΤΕ16-Μουσικής, για τον οποίο ως προσόν διορισμού απαιτείται πτυχίο μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή πτυχίο μουσικής ειδικότητας του άρθρου 8 παρ. 5 ν. 2158/1993 ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, σε συνδυασμό με τίτλο εκπαίδευσης. Σύμφωνα με την ερμηνευτική εγκύκλιο 13680/20.4.2016 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. η προαναφερθείσα διάταξη αφορά τους κατόχους τίτλους σπουδών από αναγνωρισμένα Μουσικά Εκπαιδευτήρια και σε αναγνωρισμένα, από το ΥΠ.ΠΟ.Α., γνωστικά μουσικά πεδία, προκειμένου, δε, να ληφθούν υπόψη οι εν λόγω τίτλοι, πρέπει να φέρουν θεώρηση από το εν λόγω Υπουργείο. Εξάλλου, η ανωτέρω διάταξη είναι εξαιρετική και δεν εφαρμόζεται σε άλλες κατηγορίες υπαλλήλων του κλάδου ή της ειδικότητας Μουσικών. Το ευνοϊκό αυτό καθεστώς των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επεκτάθηκε, για λόγους ισονομίας, και στους Μουσικούς των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. και των νομικών προσώπων αυτών. (26 παρ. 8 ν. 4325/2015). (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 1 Πράξη 52/2018)


iii. Αρμόδιο όργανο λήψης απόφασης
Η κατάταξη του εν λόγω προσωπικού γίνεται με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου, ήτοι με πράξη του οικείου Δημάρχου ή του Προέδρου προκειμένου για ΝΠΔΔ, σε εφαρμογή των διατάξεων άρθρου 28 του ν.4024/2011. (YΠ.ΕΣ.Δ.Α. εγκ. 27/27404/31.07.2015) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.33/οικ.39456/17.11.2017)

iv. Υπαγόμενο προσωπικό
Η διάταξη αυτή καταλαμβάνει συνολικά τους μουσικούς που υπηρετούν σε ΟΤΑ α' βαθμού και στα νομικά τους πρόσωπα (δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου) και απασχολούνται είτε ως καλλιτεχνικό είτε ως εκπαιδευτικό προσωπικό, καθόσον, σύμφωνα και με την αριθμ. 71/07 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., την ιδιότητα του μουσικού και όχι του εκπαιδευτικού έχουν και οι μουσικοί που διδάσκουν όργανα σε ωδεία και μουσικές σχολές και συνεπώς η αντιμετώπισή τους θα πρέπει να είναι ενιαία με τους λοιπούς μουσικούς που απασχολούνται στους δήμους. . (YΠ.ΕΣ.Δ.Α. εγκ. 27/27404/31.07.2015)

Σε συνέχεια της εγκυκλίου οικ. 27404/31-7-2015, για την αυτοδίκαιη κατάταξη των Μουσικών που υπηρετούν σε ΟΤΑ α΄ βαθμού και σε νομικά τους πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, σε εφαρμογή της διάταξης της παρ. 8 του άρθρου 26 του ν.4325/2015, διευκρινίζεται ότι η διάταξη αυτή αφορά και στο προσωπικό που απασχολείται στους ανωτέρω φορείς με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου.
Επομένως κι ενόψει των εγκρίσεων για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου, η πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού, εφόσον κατέχει τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στη διάταξη του ν.4325/15 της παρ. 8 του άρθρου 26, θα γίνει αυτοδικαίως στην ΤΕ εκπαιδευτική βαθμίδα, ανεξάρτητα εάν το αίτημα του φορέα αφορούσε σε θέση ΔΕ Μουσικών. Εφόσον η εν λόγω κατάταξη γίνεται αυτοδικαίως εκ του νόμου δεν απαιτείται τροποποίηση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, ή της προβλεπόμενης από την παρ. 14 του άρθρου 12 του ν.4071/2012 Υπουργικής Απόφασης. (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. οικ.28436/11.08.2015)

Η διάταξη δεν αφορά σε προσωπικό που τυχόν κατέχει τα τυπικά προσόντα που θέτει η διάταξη, αλλά απασχολείται με άλλη ειδικότητα, πέραν αυτής του Μουσικού, όπως για παράδειγμα οι Διοικητικοί υπάλληλοι. Προϋπόθεση επομένως για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις της διάταξης είναι η κατοχή θέσης ειδικότητας Μουσικού.  (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. οικ. 13680/20.04.2016)


v. Κατάταξη μουσικών στην ΤΕ εκπαιδευτική κατηγορία και ΟΕΥ 
Η διάταξη του άρθρου 26 § 8 του ν.4325/15 αναφέρεται σε αυτοδίκαιη κατάταξη προσωπικού, ειδικότητας Μουσικών στην ΤΕ εκπαιδευτική βαθμίδα, με απόφαση του οικείου προς διορισμό οργάνου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει η διάταξη αυτή. Επομένως, πρόκειται για κατάταξη προσωπικού βάσει διάταξης νόμου και όχι για μετάταξη (σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα). (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. οικ. 13680/20.04.2016)

Για την κατάταξη του εν λόγω προσωπικού δεν απαιτείται να προηγηθεί τροποποίηση του Ο.Ε.Υ., εφόσον αυτή γίνεται αυτοδίκαια βάσει διάταξης νόμου, με πράξη του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου. Ωστόσο, σε μελλοντική τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. οι θέσεις αυτές σκόπιμο είναι να προβλεφθούν.  (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. οικ. 13680/20.04.2016). Το ίδιο ακριβώς κρίθηκε με την Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.1 Πράξη 113/2016. Συγκεκριμένα το Κλιμάκιο του Τμήματος Ι έκρινε ότι, ανεξαρτήτως της υποχρέωσης τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του νομικού προσώπου προς αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης ως προς τις προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, η ύπαρξη κενής οργανικής θέσης ως προαπαιτούμενο, καλύπτεται από την πράξη κατάταξης η οποία, συνεκτιμώντας τη βούληση του νομοθέτη για άμεση κατάταξη των υπηρετούντων σε δημοτικά νομικά πρόσωπα Μουσικών στον κλάδο ΤΕ 16 Μουσικής, εμπεριέχει και σύσταση προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του κλάδου αυτού. 

Συνεπώς οι μουσικοί των ΟΤΑ με την ανωτέρω διάταξη, εφόσον έχουν τα παραπάνω απαιτούμενα προσόντα, με πράξη δημάρχου κατατάσσονται στον κλάδο κλάδος ΤΕ Μουσικής. 

vi. Αναγνώριση τίτλων σπουδών 
-Οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 26 του ν.4325/2015 δεν αφορούν τους κατόχους βεβαιώσεων πτυχίων για τα παραδοσιακά και λαϊκά όργανα, αφού δεν έχει ακόμα αναγνωριστεί η εκπαιδευτική δομή τους από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.
-Όλα τα πτυχία και διπλώματα των Ωδείων και των Μουσικών Σχολών που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού Αθλητισμού, θεωρούνται από την υπηρεσία αυτή. Σε περίπτωση αθεώρητων τίτλων σημαίνει:
α. Το Μουσικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που το εξέδωσε δεν είναι αναγνωρισμένο από το ΥΠΠΟΑ, επομένως δεν εμπίπτει στο ρυθμιστικό πλαίσιο του αρ. 26 παρ. 8 του ν.4325/15, ή
β. το μουσικό πεδίο που αφορά ο απολυτήριος τίτλος δεν είναι αναγνωρισμένο από το ΥΠΠΟΑ (π.χ. ακορντεόν, αρμόνιο, σύγχρονο τραγούδι, ηλεκτρικά όργανα, λαϊκά παραδοσιακά κλπ), άρα επίσης δεν εμπίπτει στις ανωτέρω διατάξεις.
γ. Σε περίπτωση αθεώρητου τίτλου αναγνωρισμένου Μουσικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και αναγνωρισμένου γνωστικού πεδίου, αυτός θα πρέπει να ελέγχεται με βάση την ισχύουσα για τα τυχόν πλαστά πιστοποιητικά διαδικασία.
Επομένως, σύμφωνα με τα παραπάνω, οι διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 8 του ν.4325/15 αφορούν τους κατόχους τίτλους σπουδών από Αναγνωρισμένα Μουσικά Εκπαιδευτήρια και σε αναγνωρισμένα γνωστικά μουσικά πεδία από το ΥΠΠΟΑ και προκειμένου να ληφθούν υπόψη θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να φέρουν τη θεώρηση του εν λόγω Υπουργείου. Ακόμα και οι βεβαιώσεις σπουδών οφείλουν να φέρουν βεβαίωση των αναφερομένων από το ΥΠΠΟΑ.
-Πέραν των τυπικών προσόντων που αναφέρονται στη διάταξη δεν απαιτείται επιπλέον και βεβαίωση Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. οικ. 13680/20.04.2016)

 

vii. Αναδρομικότητα κατάταξης

Η εισαγόμενη με τη διάταξη του άρθρου 26 παρ. 8 του ν. 4325/2015 κατάταξη, αποτελεί ειδική περίπτωση υπηρεσιακής μεταβολής που υπαγορεύτηκε για λόγους ίσης μεταχείρισης των απασχολούμενων στην τοπική αυτοδιοίκηση Μουσικών σε σχέση με τους τελούντες υπό τις αυτές προϋποθέσεις εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης με ειδικότητα Μουσικού, συντελείται δε, κατά τη βούληση του νομοθέτη αυτοδικαίως από 11.5.2015, με πράξη του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου, η οποία ως διαπιστωτική επιτρεπτώς, κατ' αρχήν, αναπτύσσει αναδρομική ισχύ από το χρόνο έναρξης ισχύος της διάταξης, υπό την αποκλειστική προϋπόθεση ότι κατά το χρόνο αυτό συντρέχουν τα απαιτούμενα προσόντα. (Ελ.Συν.Κλιμ. Τμ. 1 Πράξη 94/2017)

viii. Κατάταξη στο νέο μισθολόγιο (ν. 4354/2015)
Για την κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων με τις διατάξεις του ν. 4354/2015 δείτε την ενότητα:  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ » ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (από 01.01.2016) » ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4354/2015 » Κατάταξη υπηρετούντος προσωπικού στο ν. 4354/2015

ix. Προσωπική διαφορά
Δείτε την ενότητα:
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ » ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (από 01.01.2016) » ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4354/2015 » Προσωπική διαφορά

x. Ισχύουσα νομοθεσία πριν την εφαρμογή του ν. 3425/2015
Σύμφωνα με την αριθ. 99/2007 γνωμοδότηση του Γ' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, οι ΟΤΑ δεν μπορούν να κατατάσσουν τους μουσικούς των ειδικοτήτων α) διευθυντή φιλαρμονικής, β) διευθυντή χορωδίας, γ) αρχιμουσικού και δ) κορυφαίου μουσικού σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) με μόνη την κατοχή των ειδικών προσόντων του άρθρου 1 παρ. 1 περ. α, β, γ και δ του Π.Δ. 523/1980, όπως ισχύει, αλλά μόνο στην περίπτωση που κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 12 του Π.Δ. 50/2001.

Επιπλέον, το ανωτέρω προσωπικό, εφόσον δεν διαθέτει τα τυπικά προσόντα του άρθρου 12 του Π.Δ. 50/2001, δεν μπορεί να κατατάσσεται σε μισθολογικά κλιμάκια της ΤΕ κατηγορίας

Επομένως, οι μουσικοί ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ΟΤΑ α' βαθμού, προκειμένου να κατατάσσονται σε θέσεις κατηγορίας ΠΕ ή ΤE και να αμείβονται με μισθολογικά κλιμάκια κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, θα πρέπει, σύμφωνα με το πδ 50/2001, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3205/2003, να κατέχουν πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ. ή Τ.Ε.Ι., αντίστοιχα) της ημεδαπής ή ισότιμα της αλλοδαπής.

Στην περίπτωση που το προσωπικό αυτό δεν κατέχει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά τα απαιτούμενα ειδικά τυπικά προσόντα για την πρόσληψη σε αντίστοιχες θέσεις ιδιωτικού δικαίου των ΟΤΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 476/1981 (ΦΕΚ 132/Α' /21-5-1981), πρέπει να κατατάσσεται σε θέσεις κατηγορίας ΔΕ και να αμείβεται με τα μισθολογικά κλιμάκια της κατηγορίας ΔΕ. (εγγ. ΥΠΕΣΔΔΑ Α.Π.: 16410/26.04.2007) (ΥΠ.ΕΣ. 30803/05.08.2013)

 

Οι μουσικοί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολούνται στους ΟΤΑ α' βαθμού διέπονται από τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν για το προσωπικό των ΟΤΑ και όχι από εκείνες του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης Θρησκευμάτων ή του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Για τη μετάταξη Μουσικών σε ανώτερη κατηγορία (από ΔΕ σε ΤΕ) απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι) της ημεδαπής ή ισότιμα της αλλοδαπής, όπως ρητά ορίζεται και στο ισχύον προσοντολόγιο (π.δ. 50/2001 όπως ισχύει). (ΥΠ.ΕΣ. 33955/26.10.2012)

Είναι δυνατή η κατάταξη μουσικών υπηκόων Αλβανίας σε συνιστώμενες θέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου ΧΧΧ «Δήμος ΧΧΧ' Μουσικά Σύνολα». Απαιτείται προηγουμένη έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού και κοινοποίηση της εγκριτικής αποφάσεως στη Γενική Γραμματεία Δημοσίας Τάξεως του Υπουργείου Εσωτερικών. (πλειοψ.) (ΓνΝΣΚ 115 / 2008 (Τμ.Γ΄)

Πτυχιούχος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου στην κατεύθυνση της Μουσικής Εκτέλεσης (Τζαζ Τρομπέτα) έχει πτυχίο της ειδικότητας της τρομπέτας και η Υπηρεσία υποχρεούται να εγκρίνει την πρόσληψή του, ως επιμελητή, για τη διδασκαλία του μαθήματος της τρομπέτας στο Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης. (ΓνΝΣΚ 465/2011)

Το πτυχίο Ωδείου, το οποίο διέθετε η εν λόγω υπάλληλος και ελήφθη υπόψη για την πρόσληψή της, αποτελεί τίτλο μουσικών σπουδών, που χορηγείται από τα υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού Μουσικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (αναγνωρισμένα ωδεία), τα οποία, όμως, δεν ανήκουν σε καμμία βαθμίδα της δημόσιας εκπαίδευσης. Αλλά και περαιτέρω, ούτε η προκήρυξη, δυνάμει της οποίας προσελήφθη η φερόμενη ως δικαιούχος του εντάλματος υπάλληλος, προέβλεπε συγκεκριμένη κατηγορία, στην οποία θα κατατασσόταν εκείνος, ο οποίος θα προσλαμβανόταν στη συγκεκριμένη θέση, ώστε να μπορεί να συναχθεί κάποιο αντίθετο συμπέρασμα επί αυτού. Η δε επικαλούμενη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 3475/2006 «Οργάνωση λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 146),  σύμφωνα με την οποία «Οι μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου διορισθέντες και υπηρετούντες εκπαιδευτικοί μουσικής εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 16.01», είναι εξαιρετική διάταξη, που εφαρμόζεται στους εκπαιδευτικούς μουσικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δεν δύναται να τύχει εφαρμογής στη συγκεκριμένη περίπτωση, καθώς η φερόμενη ως δικαιούχος υπάλληλος δεν είναι εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά υπάλληλος δημοτικού ν.π.ι.δ. καθώς προσελήφθη από την Δημοτική Επιχείρηση, προκειμένου να εργασθεί στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, με την ειδικότητα της Καθηγήτριας Μουσικής. Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να εξομοιωθεί ο κάτοχος πτυχίου Τμήματος μουσικών σπουδών Α.Ε.Ι., ως απόφοιτος σχολής πανεπιστημιακού επιπέδου με τον κάτοχο πτυχίου Ωδείου (δηλαδή αναγνωρισμένου μη πανεπιστημιακού ιδρύματος), καθώς δεν τελούν υπό τις αυτές συνθήκες, αλλά αποτελούν διαφορετική κατηγορία πτυχιούχων, το δε πτυχίο Α.Ε.Ι. αποτελεί επαρκές αντικειμενικό κριτήριο διαφοροποίησής τους. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 240/2013- Ανακλήθηκε από την Πράξη Ελ. Συν. 61/2013 Τμ. 7)

 

 


Β. Μουσικοί μέλη μουσικών συνόλων

 1. Συμφωνικά ορχηστρικά σύνολα

Οι μουσικοί μέλη των συμφωνικών ορχηστρικών συνόλων των Ο.Τ.Α. α' βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, κατατάσσονται, με πράξη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, στις ειδικές κατηγορίες Αρχιμουσικός, Εξάρχων, Κορυφαίος Α', Κορυφαίος Β' Μουσικός, βάσει του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.), ο οποίος θα πρέπει να καταρτιστεί ή, εφόσον υφίσταται, να τύχει των απαιτούμενων κατά τη διάταξη προσαρμογών, εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του Ν.4483/17 (ημερ. δημοσ. 31.07.2017), σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις (το άρθρο 10 του ν. 3584/07 για τους ΟΤΑ α' βαθμού και τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών για τα Ν.Π.Ι.Δ. αυτών),  λαμβάνοντας υπόψη τη διάρθρωση των θέσεων βάσει του π.δ. 315/1992 (Α' 160), όπως αυτό ισχύει για τις κρατικές συμφωνικές ορχήστρες. (παρ.1 άρθρο 103 Ν.4483/17) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.33/οικ.39456/17.11.2017)

 

Η παραπομπή στο π.δ. 315/1992 αφορά σε αυτή καθ' εαυτήν τη διάρθρωση των θέσεων και όχι στη σύνδεση αυτών με εκπαιδευτική κατηγορία. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.33/οικ.39456/17.11.2017)

 

Οι υπάλληλοι που θα τοποθετηθούν στις θέσεις αυτές (ανεξάρτητα από το εάν κατέχουν ήδη οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις) κατατάσσονται σε κατηγορίες (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ), με βάση τα τυπικά τους προσόντα. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.33/οικ.39456/17.11.2017)

 

Επισημαίνεται, τέλος, ότι, λόγω του ειδικού χαρακτήρα της συγκεκριμένης διάταξης (lex specialis) σε σχέση με την πάγια διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3584/2007, οι προϋποθέσεις που τίθενται με την τελευταία, δεν απαιτούνται στην περίπτωση αυτή. Προς τούτο, καλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες να προβούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να ολοκληρωθεί η δημοσίευση του Ο.Ε.Υ. μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, με μέριμνα του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.33/οικ.39456/17.11.2017)

 

Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.4 του άρθρου 103 του ν.4483/2017 «ο μηνιαίος βασικός μισθός των ειδικών κατηγοριών Αρχιμουσικός ή Διευθυντής Χορωδίας, Εξάρχων, Κορυφαίος Α΄, Κορυφαίος Β΄, Κορυφαίος και Μουσικός, καθορίζεται, σύμφωνα με το βασικό μισθό του ενιαίου μισθολογίου, κατά τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο Β΄ του ν.4354/2015, όπως ισχύει, πολλαπλασιαζόμενο επί των κατωτέρω αναγραφόμενων συντελεστών, ανά κατηγορία και στρογγυλοποιημένο στην πλησιέστερη μονάδα του ευρώ:

Αρχιμουσικός: 1,45

Εξάρχων:      1,40

Κορυφαίος Α΄: 1,30

Κορυφαίος Β΄: 1,25

Κορυφαίος:    1,25

Μουσικός:      1,00»

Οι παραπάνω συντελεστές των ειδικών κατηγοριών των μουσικών θα πολλαπλασιασθούν  με τους βασικούς/εισαγωγικούς μισθούς των υπαλλήλων, βάσει της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν. Επομένως οι συντελεστές για τους Μουσικούς της ΔΕ κατηγορίας θα υπολογιστούν αρχικά στη βάση των 858 ευρώ, για τους ΤΕ 1037 και για τους ΠΕ 1092 αντίστοιχα.

Στη συνέχεια, για τη διαμόρφωση των λοιπών Μισθολογικών Κλιμακίων (Μ.Κ.) και την περαιτέρω εξέλιξη των υπαλλήλων, ο μηνιαίος μισθός διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού που θα προκύψει από τον πολλαπλασιασμό των ειδικών συντελεστών ανά κατηγορία που προβλέπονται στο άρθρο 14 του ν.4354/2015. Δηλαδή θα πολλαπλασιασθεί ο βασικός μισθός της κατηγορίας όπως έχει διαμορφωθεί με βάση τον συντελεστή των μουσικών και θα προστεθεί το ποσόν του ειδικού σ

280 εμφανίσεις

Σχόλια