ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (από 01.01.2016)


Υπάλληλοι μόνιμοι, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ

.
  • Κοινοποίησε σε:

1. Υπαγόμενο προσωπικό
Στις διατάξεις του Ν.4354/2015 υπάγονται οι μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου: [...]
δ) των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού,
ε) των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δίκαιου (Ν.Π.Δ.Δ)
στ) των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δίκαιου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α.- κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού η δημόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους- ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, συμπεριλαμβανομένων των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, καθώς και οι Δημόσιες Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.). (δηλαδή υπάγονται και οι δημοτικές επιχειρήσεις) (παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 4354/2015) (Υπ. Οικ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016)

α) Επί των πολυμετοχικών ανωνύμων εταιρειών ΟΤΑ της παρ. 3.α. του άρθρου 252 του Κ.Δ.Κ. δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ.1α του άρθρου 31 του ν. 4024/2011 και της περ. 12 της υποπαραγράφου Γ1, της παραγράφου Γ του ν. 4093/2012, β) Αντιθέτως, επί των αναπτυξιακών ανωνύμων εταιρειών ΟΤΑ εφαρμόζονται οι ανωτέρω διατάξεις και επομένως, μέχρι τη θέση σε ισχύ του ν. 4093/2012, εφαρμόζονται, ως προς τις ανωτέρω εταιρείες οι κανόνες και οι περιορισμοί της παρ. 1α του άρθρου 31 του ν. 4024/2011. Εξ άλλου, μετά τη θέση σε ισχύ των διατάξεων του ν. 4093/2012, ήτοι από 1-1- 2013, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4024/2011, που αφορούν το προσωπικό που υπηρετεί στο Δημόσιο και τέλος, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4354/2015, ήτοι από 1-1-2016, οι διατάξεις του άρθρου 7 του νόμου αυτού (ομοφ.). (ΓνΝΣΚ 94/2016)

 

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία πράγματι δεν μπορεί να ενταχθεί σε κάποια από τις κατηγορίες νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 4354/2015. Και τούτο, διότι δεν ανήκει στο Κράτος ή σε ΟΤΑ υπό την έννοια της επίτευξης δημόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής της, κριτήρια που, όπως προαναφέρθηκε, πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά. Έτσι, αν και μπορεί να θεωρηθεί ότι η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία επιδιώκει κοινωφελή σκοπό δημοσίου συμφέροντος, ο οποίος συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας, και επιπλέον τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, εντούτοις δεν ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθόσον τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μελών της, η πλειοψηφία των οποίων είναι ιδιώτες. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.1 Πράξη 229/2019)

 


Για το βασικό μισθό, δείτε την ενότητα ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ » ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (από 01.01.2016)» ΕΞΕΛΙΞΗ/ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ » Μισθολογικά κλιμάκια και κατάταξη » ΙΙΙ. Βασικός Μισθός

Για τα επιδόματα, δείτε την ενότητα ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ » ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (από 01.01.2016)» ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΜΟΙΒΕΣ

Υπάλληλοι ΙΔΟΧ
Από 1-1-2016 καταργούνται η αριθμ. 2/13917/0022/17-2-2012 (ΦΕΚ 414 Β) κυα, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και η αριθμ. 2/840/0022/4-1-2013 όμοια με τις οποίες καθορίζονταν οι αποδοχές των υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ (Υπ. Οικ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016)

Σε περίπτωση που το ανωτέρω προσωπικό δεν απασχολείται με πλήρες ωράριο, τότε θα λαμβάνει μέρος των προβλεπόμενων, για το πλήρες ωράριο, αποδοχών, ανάλογα με τις ώρες εργασίας του. (Υπ.Οικ. οικ. 2/19352/0022/20.02.2013)

Υπάλληλοι ΝΠΙΔ
Ήδη από το καθεστώς του Ν.4024/2011 είχαν παύσει να ισχύουν όλες οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, καθώς και όλες οι διατάξεις νόμων, οι υπουργικές, κανονιστικές εν γένει ή διαιτητικές αποφάσεις, καθώς και οι αποφάσεις των οργάνων διοίκησης κλπ, κατά το μέρος που ρύθμιζαν τις αποδοχές του προσωπικού των παραπάνω νομικών προσώπων. (βλ. σχετικά Υπ. Οικ. οικ. 2/85127/0022/22.11.2012)

 

Αναδρομική μισθοδοσία σε υπάλληλο. Δημοτική Επιχείρηση. Εφόσον η αρχική σύμβαση παρανόμως και εσφαλμένως προσδιόρισε ως βάση υπολογισμού των αποδοχών της υπαλλήλου τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και όχι τις ήδη ισχύουσες του ν. 4354/2015, νομίμως η Δημοτική Επιχείρηση τροποποίησε αναδρομικά αυτόν τον παράνομο όρο συμμορφούμενη προς τις ανωτέρω ισχύουσες διατάξεις. Νόμιμη δαπάνη. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 110/2019)

 

Καταβολή αποδοχών ωρομίσθιων υπαλλήλων Δημοτικής Επιχείρησης. Μη νόμιμη δαπάνη διότι οι ανωτέρω υπάλληλοι υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των μισθολογικών διατάξεων του ν. 4354/2015, με βάση τις οποίες πρέπει να υπολογίζεται το ωρομίσθιό τους και όχι στην εργατική νομοθεσία. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 180/2019)


Υπάλληλοι ΔΕΥΑ
Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης υπάγονται στις διατάξεις του νέου μισθολογίου, όπως ακριβώς υπάγονταν και στις διατάξεις του προηγούμενου νομοθετικού πλαισίου (ν. 4093/2012), δεδομένου ότι πληρούν τα κριτήρια που θέτει ο νόμος 4354/2015 στην περ. στ της παρ. 1 του άρθρου 7. (Υπ. Οικ. Ερωτήσεις - Απαντήσεις σχετικά με το ενιαίο μισθολόγιο ν. 4354/2015

Η μισθοδοσία του προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α. από 1.1.2016 ρυθμίζεται αποκλειστικώς από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 μη εφαρμοζομένου του, δυνάμει των σχετικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, μισθολογικού καθεστώτος που καθόριζε τις αποδοχές του εν λόγω προσωπικού, το οποίο καταργήθηκε από 1.1.2013 με την εφαρμογή του ν. 4024/2011. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 42/2017,43/2017)


2. Ειδικότερες κατηγορίες υπαγόμενου προσωπικού
Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση υπάγονται στο Ν.4354/2015 :
- οι υπάλληλοι των Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.), και Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (Π.Ε.Δ), της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε),

-  οι υπάλληλοι των Γενικών και Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων,

- οι μετακλητοί υπάλληλοι, οι ειδικοί σύμβουλοι και συνεργάτες, καθώς και οι επιστημονικοί συνεργάτες των αιρετών οργάνων των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και των εν γένει Διοικητών, Υποδιοικητών, Προέδρων, Αντιπροέδρων ή Διευθυνόντων Συμβούλων των νομικών προσώπων που υπάγονται στις διατάξεις του νόμου
- οι δικηγόροι που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής στους φορείς που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος. (παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 4354/2015) (Υπ. Οικ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016)3. Μη υπαγόμενο προσωπικό

 


ΔΕΝ υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 4354/2015 το καλλιτεχνικό προσωπικό των Ν.Π.Ι.Δ. με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 28 (περί ανωτάτου ορίου αποδοχών). Στην έννοια του καλλιτεχνικού προσωπικού, όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση του νόμου, νοείται το αμιγές καλλιτεχνικό προσωπικό (ηθοποιοί, χορευτές, σκηνοθέτες κ.λ.π.) και όχι το τεχνικό προσωπικό (ηλεκτρολόγοι, τεχνικοί σκηνής κ.λ.π.) το οποίο εντάσσεται στις διατάξεις του νέου νόμου. (περιπτ. β παρ 2 άρθρο 7 Ν. 4354/2015)

 


 

4. Υπάλληλοι των οποίων η μισθοδοσία βαρύνει απευθείας τον τακτικό προϋπολογισμό

 

Για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας που προκαλείται από τον διορισμό των μόνιμων και την πρόσληψη των Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) υπαλλήλων του Δημοσίου και των νομικών προσώπων, των οποίων η μισθοδοσία βαρύνει απευθείας τον τακτικό προϋπολογισμό, προβλέπεται πίστωση σε ειδικούς Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εξόδου (ΑΛΕ) του προϋπολογισμού του Ειδικού Φορέα «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών. Η βεβαίωση της ύπαρξης πίστωσης στον τακτικό προϋπολογισμό παρέχεται κατά την έναρξη του οικονομικού έτους από τον Υπουργό Οικονομικών και οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες βεβαιώνουν ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την ύπαρξη πρόβλεψης στον προϋπολογισμό επί των σχετικών πράξεων. Μετά την ολοκλήρωση των εν λόγω πράξεων, η προκαλούμενη δαπάνη, στην περίπτωση που απαιτείται, αντιμετωπίζεται με μείωση της πίστωσης των ΑΛΕ του εδαφίου α΄ της παρούσας παραγράφου και αύξηση των αντίστοιχων πιστώσεων μισθοδοσίας με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) δεν εφαρμόζεται. (παρ.1 άρθρο 73 Ν.4646/19)


Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να καθορίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. (παρ.2 άρθρο 73 Ν.4646/19)

398 εμφανίσεις

Σχόλια


Emmanoul Manolits 24 w

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ....ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ.!!!

 
  • Μου αρέσει
  • Αγάπη
  • Χαχα
  • WoW
  • Sad
  • Angry